การรับสมัคร
  • 23 พฤษภาคม 2014

ระบบกลาง (Admission)

กิจกรรม สถานที่ วัน เดือน ปี
จําหน่ายหนังสือระเบียบการฯ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
12 – 22 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ : ศูนย์จําหน่ายหนังสือระเบียบการฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือลดลง ซึ่งสามารถ ตรวจสอบได้ทาง www.cuas.or.th ณ วันจําหน่ายอีกครั้ง ศูนย์ภูมิภาค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12 – 22 มิถุนายน 2557
รับสมัคร ทาง Website : www.cuas.or.th 15 – 22 มิถุนายน 2557
ชําระเงินค่าสมัคร ชําระผ่านธนาคารหรือ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ไทย 15 – 24 มิถุนายน 2557
ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์เข้า Admissions กลาง ทาง Website : www.cuas.or.th 27 – 28 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทาง Website : www.cuas.or.th 1 กรกฎาคม 2557
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ 7 – 9 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน ทาง Website : www.cuas.or.th 15 กรกฎาคม 2557