กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2
  • 29 มีนาคม 2013

กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 29 มี.ค.  2013  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของนิสิต  ตลอดจนการศึกษากระบวนการทำงานภายในศูนย์เทคโนโลยีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทของการพัฒนาการให้ บริการทางการแพทย์  อีกทั้งกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีอย่างต่อเนื่อง  มุ่งสู่สถานพยาบาลที่ทันสมัย

DSC_5202_zpsfd65f8d0 DSC_5212_zps103d6a39 DSC_5217_zpsb5906ac5 DSC_5224_zps31f01be3 DSC_5228_zps60abffbe DSC_5232_zps2cd4285b DSC_5242_zps08ac3f48 DSC_5255_zpsa2814df0 DSC_5329_zpsd28fd78b DSC_5346_zps8638af2d DSC_5353_zps28a58bc0 DSC_5371_zps7a462e33 DSC_5377_zps88ee7f56 DSC_5397_zpsd0ddebc8 DSC_5398_zps2b600660 DSC_5402_zps2736c98e DSC_5405_zps8bf5613b DSC_5409_zpsadac6ff1 DSC_5415_zps13e183e8

7
  • 10 มิถุนายน 2012

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย exceed#9 ร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน

ค่ายทะลุฟ้า หรือ ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง หรือ eXceed มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมหลักด้านการฝึกทักษะทั้งด้านวิชาการและ สังคมให้แก่นิสิตของภาควิชา โดยมีเหตุผลดังนี้

  1. เพื่อเป็นการจัดการเพื่อการเรียนการสอนวิชา ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับนิสิตปริญญาตรีวิชาบังคับหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ และวิชาเลือกหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม “วิศวกรยุคใหม่”
  3. เพื่อเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรในด้านการดำเนินการ สำหรับนิสิตชั้นปีอื่นของภาควิชา
  4. เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างทัศนคติของการโปรแกรม
  5. เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของนิสิต

197734_10150967022479185_1943263522_n1 217973_388147857898747_1794588261_n 537725_388148137898719_22037966_n 538103_388105121236354_719850223_n 598494_10150967024634185_1667181583_n

4
  • 24 มีนาคม 2012

งานประชุมเชิงวิชาการ CSIT 2012 เกิดขึ้นจากความร่วมือระหว่าง 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำรับการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการของ นิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษานำเอาความรู้ทางวิชาการต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาพัฒนาเป็นโครงงานและงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และทักษะในการผลิตผลงานของนิสิติและนักศึกษาในระดับปริญญตรีเพื่อนำไปปสู่ผล งานสากลต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไดมีส่วนร่วมในการเข้าศึกษาหา ความรู้นอกห้องเรียน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การการศึกษาดูงาน อนึ่งงานจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในวัน ศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กำหนดการ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดงาน
๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยายพิเศษโดย ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ณ ห้องประชุมเฉลิมวงษ์
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การประชุมกลุ่มย่อยนำเสนอผลงานแยกตามกลุ่ม
- กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
- ระบบสารสนเทศ (Information System)
- กลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์ (Applied Technology)
- กลุ่มเกม แอนิเมชันและสื่อการเรียนการสอน
(Game, Animation and CAI)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(ชมโปสเตอร์โครงงาน/งานวิจัย ณ ห้องประถม ใจจิตร)
๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. การประชุมกลุ่มย่อยนำเสนอผลงานแยกตามกลุ่ม (ต่อ)
๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตร / รางวัลโปสเตอร์โดดเด่น
พิธีปิด