ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
caption
 • 8 สิงหาคม 2014
 • umdech

ปฐมนิเทศนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2557

10264089_841352185877363_1248912279214477765_o 10479683_841352399210675_331817089649381383_o 10498297_841354359210479_1665203071751218963_o 10522581_841353079210607_103287536917468452_o 10547142_841354615877120_3333734081357127501_o 10603881_841361342543114_7126303856796336547_o

รูปภาพเพิ่มเติม…

caption
 • 22 กรกฎาคม 2014
 • jirayus

การอบรมวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557

10271314_832535183425730_6354210271021631733_o 10494403_832535430092372_1400945547766756047_o 10499445_832536080092307_2429052866338424861_o 10507099_832535030092412_574882681489660279_o 10547316_832535736759008_5666469356219225784_o 10549160_832536200092295_7176329536081340024_o

รูปภาพเพิ่มเติม…

11
 • 11 พฤษภาคม 2014
 • jirayus

สัมภาษณ์โครงการรับตรงปีการศึกษา 2557 วันที่ 11 พฤษภาคม 2557

1532064_795660897113159_8180968403546823842_n 10259918_795660857113163_4802892795783364357_n 10314008_795660823779833_2402799655387570092_n

10
 • 10 เมษายน 2014
 • thamrong

ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source Software Developers ครั้งที่ 2 (OSSD#2) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2557 ณ อุทยานกับการเรีนนรู้ (Learning Resort) ศูนย์พัทยา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

615096_773843995961516_1635723433_o 1900224_775777355768180_1491485581_o 1939824_773915359287713_917799325_o 1941427_773919205953995_411347705_o 1962163_774992809179968_282824170_o 1979246_778907478788501_5752100231991854567_o 10013455_773843362628246_1840885202_o 10013472_773915579287691_1272205948_o

3
 • 10 กรกฎาคม 2012

การประชุมวิชาการ “โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and SmartTechnologies ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ (The 3rd International Conferenceon Knowledge and Smart Technologies หรือ KST-2011)” ในวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมการแสดงผลงานวิจัยทาง ด้านComputational Science and Engineering, Computational Intelligence,Intelligent Application และ Emergent Intelligent Technologiesที่จะก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วย กันและระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมอีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมทางวิชาการในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

โดยในครั้งนี้ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การสัมมนา

269653_1630145172369_1798823565_1019970_2601879_n 270045_2230297558475_1278932603_2674934_759756_n

7
 • 10 มิถุนายน 2012

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย exceed#9 ร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน

ค่ายทะลุฟ้า หรือ ค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ในสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง หรือ eXceed มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมหลักด้านการฝึกทักษะทั้งด้านวิชาการและ สังคมให้แก่นิสิตของภาควิชา โดยมีเหตุผลดังนี้

 1. เพื่อเป็นการจัดการเพื่อการเรียนการสอนวิชา ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับนิสิตปริญญาตรีวิชาบังคับหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ และวิชาเลือกหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม “วิศวกรยุคใหม่”
 3. เพื่อเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรในด้านการดำเนินการ สำหรับนิสิตชั้นปีอื่นของภาควิชา
 4. เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างทัศนคติของการโปรแกรม
 5. เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของนิสิต

197734_10150967022479185_1943263522_n1 217973_388147857898747_1794588261_n 537725_388148137898719_22037966_n 538103_388105121236354_719850223_n 598494_10150967024634185_1667181583_n

4
 • 24 มีนาคม 2012

งานประชุมเชิงวิชาการ CSIT 2012 เกิดขึ้นจากความร่วมือระหว่าง 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำรับการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการของ นิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษานำเอาความรู้ทางวิชาการต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาพัฒนาเป็นโครงงานและงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และทักษะในการผลิตผลงานของนิสิติและนักศึกษาในระดับปริญญตรีเพื่อนำไปปสู่ผล งานสากลต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไดมีส่วนร่วมในการเข้าศึกษาหา ความรู้นอกห้องเรียน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การการศึกษาดูงาน อนึ่งงานจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในวัน ศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กำหนดการ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดงาน
๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยายพิเศษโดย ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ณ ห้องประชุมเฉลิมวงษ์
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การประชุมกลุ่มย่อยนำเสนอผลงานแยกตามกลุ่ม
- กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
- ระบบสารสนเทศ (Information System)
- กลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์ (Applied Technology)
- กลุ่มเกม แอนิเมชันและสื่อการเรียนการสอน
(Game, Animation and CAI)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(ชมโปสเตอร์โครงงาน/งานวิจัย ณ ห้องประถม ใจจิตร)
๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. การประชุมกลุ่มย่อยนำเสนอผลงานแยกตามกลุ่ม (ต่อ)
๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตร / รางวัลโปสเตอร์โดดเด่น
พิธีปิด

5
 • 31 มกราคม 2012

วันพฤหัสบดีที่  19 มกราคม พ.ศ. 2555 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชม ซึ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีนโยบายเพิ่มพูนความรู้และ และศักยภาพทางด้านการเรียนของผู้เรียน และ ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดความกระตือรือร้น เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง และในท้ายสุดของกิจกรรมมีการมอบของที่ระลึก โดย ดร.คนึงนิจ กุโบลา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   และ อาจารย์ธวัชชัย  เอี่ยมไพโรจน์ เป็นผู้มอบ ให้กับอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

นิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมมาเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อต้อนรับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนกับรุ่นพี่จาก มหาวิทยา ลัยราชภัฎลำปาง

IMG-20120119-00059 IMG-20120119-00063 IMG-20120119-00066 IMG-20120119-00069 IMG-20120119-00076 IMG-20120119-00077 IMG-20120119-00079