หลักสูตร
  • 23 พฤษภาคม 2014
กลุ่มวิชาแกน
 888101  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
 888102  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
 888103  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888204  โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888205  สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มวิชาเฉพาะ
 888111  อุปนิสัยทรงคุณค่าของวิศวกรซอฟต์แวร์
 888131  ทักษะพื้นฐานสำหรับวิทยาการสารสนเทศ
 888141  หลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888142  ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888143  การสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
 888144  ปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
 888145  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
 888212  วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์
 888213  ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์
 888231  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888232  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล
 888246  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
 888247  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล
 888248  ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล
 888249  ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
 888271  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888281  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888333  ระบบปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888334  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888351  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน
 888352  ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน
 888353  วิธีวิทยาโอเพนซอร์สและแบบจำลองธุรกิจ
 888414  กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
 888418  สหกิจศึกษา
 888417  สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มวิชาเลือก
 888315  การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888316  วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 888321  การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
 888322  วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้
 888334  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888335  อี-อาร์-พี สำหรับการผลิตและโลจิสติกส์
 888354  วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย
 888355  ซอฟต์แวร์เมทริกซ์
 888356  ซอฟต์แวร์ดีไซน์แพตเทิร์น
 888357  กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 888361  การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์
 888362  การจัดการข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลง
 888363  การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
 888364  การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม
 888365  สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
 888366  วิธีรูปนัยและแบบจำลองในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888367  อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลและการโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์
 888419  โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 888458  ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไอซีที
 888459  การบริหารความเสี่ยงของโครงงานซอฟต์แวร์
 888482  สถาปัตยกรรมสารสนเทศขององค์กร
 888491  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
 888492  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2