ชั้นปีที่ 1
  • 23 พฤษภาคม 2014

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 99904X  ภาษาอังกฤษ 1 หรือ 2  3(3-0-6)
 302101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4)
 850XXX  วิชาเลือกกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  1(0-2-1)
 888101  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1  3(3-0-6)
 888141  หลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 888142  ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  1(0-3-6)
 888131  ทักษะพื้นฐานสำหรับวิทยาการสารสนเทศ  2(1-2-3)
 888111  อุปนิสัยอันทรงคุณค่าของวิศวกรซอฟต์แวร์  3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 99904X  ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 3  3(3-0-6)
 402403  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  2(2-0-4)
 885101  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)
 888102  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2  3(3-0-6)
 888103  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 888143  การสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(3-0-6)
 888144  ปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ  1(0-3-6)
 888145  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น  3(3-0-6)