ชั้นปีที่ 3
  • 23 พฤษภาคม 2014

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 678101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6)
 309103  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  2(2-0-4)
 888333  ระบบปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 888351  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน  3(3-0-6)
 888352  ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน  1(0-3-6)
 888XXX  3(3-0-6)
 888XXX  3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 888353  วิธีวิทยาโอเพนซอร์สและแบบจำลองธุรกิจ  3(3-0-6)
 888XXX  3(3-0-6)
 888XXX  3(3-0-6)
 888XXX  3(3-0-6)
 888XXX  3(3-0-6)
 888XXX  3(3-0-6)
 888XXX  3(3-0-6)