ชั้นปีที่ 4
  • 23 พฤษภาคม 2014

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 888418  สหกิจศึกษา  6(0-18-6)

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 888414  กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 888417  สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  1(0-2-1)
 888482  สถาปัตยกรรมสารสนเทศขององค์กร  3(3-0-6)
 888419  โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 888XXX  เลือกเสรี  3(3-0-6)