ชั้นปีที่ 2
  • 23 พฤษภาคม 2014

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 423321  การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์  2(2-0-4)
 885201  ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาการสารสนเทศ  3(3-0-6)
 888204  โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 888205  สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 888271  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 888246  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ  3(3-0-6)
 888247  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล  3(3-0-6)
 888248  ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล  1(0-3-6)

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 228202  การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย  3(3-0-6)
 228102  ศิลปะการพูดและการนำเสนอ  3(3-0-6)
 888212  วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 888213  ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์  1(0-3-6)
 888231  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 888232  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6)
 888281  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
888249  ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์  1(0-3-6)